Prijava na izobraževanje za Imago facilitatorja 2024

Prijavite se lahko:

Če se boste odločili za prijavo z izpolnjevanjem PDF dokumenta, prijavnico nastisnite in jo skupaj s prilogami pošljite na naslov: ZAUPANJE, PSIHOTERAPIJA, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE, ŠPELA TUŠEK s.p., Cesta na Rupo 23. 4000 Kranj. 

Po prejemu prijave vam bomo poslali predračun za plačilo akontacije v višini 1000 €. Če želite plačati v enkratkem znesku, to označite na prijavnici.

Elektronska prijava na izobraževanje za Imago facilitatorja 2024

ki ga izvaja:
ZAUPANJE, PSIHOTERAPIJA, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE, ŠPELA TUŠEK s.p.,
Cesta na Rupo 23,
4000 Kranj,
matična št. 3516199000,
davčna številka 21420858,
kot certificirana Imago Workshop Presenter in Imago Community Member na eni strani kot izvajalec

DD slash MM slash YYYY
Domači naslov
kot kandidat.

K prijavi priložite sledeče dokumente:
 • Standardni življenjepis
 • Kratek opis vaše motivacije za izobraževanje (največ 3.000 znakov s presledki)
 • Potrdilo o najvišji zaključeni izobrazbi
 • Potrdilo o opravljenih 100 urah treninga oziroma izobraževanj za osebno rast in razvoj (osebna, partnerska terapija, supervizije, tečaj za mediatorje, coache, … )
 • Potrdilo o obisku Imago delavnice (kot samski ali v paru) - to dokazilo lahko priložite najkasneje do začetka 2. modula in je pogoj za udeležbo na 2. facilitatorskem modulu
 • 2 priporočilni pismi mentorja, svetovalca ali terapevta
Prijavo in priloge v kopiji pošljete po pošti na naslov Cesta na Rupo 23. 4000 Kranj ali pa po elektronski pošti v ustreznem formatu (npr. PDF, scan, sliko itd.) na E-naslov: spela@spelatusek.si najkasneje do 20.12.2023, kasnejših prijav izvajalec ni dolžan upoštevati, niti nanje ne odgovarjati. Če se kasneje ugotovi, da vsebina potrdil ni resnična ali da so potrdila neverodostojna (npr. o izobrazbi), se pogodba o izobraževanju šteje za razdrto s strani kandidata, ki izgubi vse pravice iz naslova te pogodbe, brez pravice do vračila vplačanih sredstev.

Oddana prijava šteje za sklenjeno pogodbo o izobraževanju pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Pogoji izobraževanja za Imago facilitatorje:

Pogoji izobraževanja za Imago facilitatorje:

 1. Prijava: Ta prijava je dokončna in zavezujoča. Upoštevajoč pogoje odpovedi zavezuje k plačilu celotnega tečaja. Oddaja prijave pomeni, da kandidat soglaša in sprejema vse pogoje, ne glede na to, ali so navedeni na tej prijavnici, na spletni strani izvajalke izobraževanja, na spletnih povezavah, ki so ob prijavi ali kasneje posredovane kandidatu in splošni pogoji Imago Community-ja, ki so objavljeni na uradnih spletnih straneh Imago (https://imagorelationships.org/). Število mest je omejeno. Uvrstitev na listo kandidatov za izobraževanje izvede izvajalec na podlagi zaporedij popolnih prijav s pravočasnimi plačili.

 2. Trajanje: Izobraževalno razmerje se vzpostavi, ko izvajalec izobraževanja prejme prijavo na tečaj ob pogoju pravočasnega plačila. V primeru zasedenosti mest imajo prednost kandidati, ki prej izvršijo plačilo v celoti. Zaključi se z izpeljavo zadnjega predavanja, z zaključnim izpitom in s podelitvijo zaključnih dokumentov, ali s potekom 12 mesečnega obdobja od zadnjega modula predavanj, če kandidat ne izpolni vseh zahtev za pridobitev naziva »Imago Professional Facilitator«.

 3. Obseg izobraževanja: Izobraževanje obsega vse storitve v skladu z aktualno veljavnim programom, zlasti pa: izvedbo 4 modulov predavanj in vaj po 4 dni, ogled poročil in zaključne naloge s povratnim odzivom, ter izdajo potrdila o pridobitvi naziva Imago Professional Facilitator«. Dodatne obveznosti, ki predstavljajo pogoje za izobraževanje, niso zajete v ceni izobraževanja (delavnice, supervizije in drugo).

 4. Stroški tečaja: Cena izobraževanja znaša 2.950 EUR.

 5. Plačilni pogoji:
  Kdor se prijavi do 29. 9. 2023 in do tega dne vplača 1.000 EUR akontacije za izobraževanje, se mu odobri popust in znaša njegova cena 2.750 EUR.

  Kdor se prijavi do 15. 11. 2023 in do tega dne vplača 1.000 EUR akontacije za izobraževanje, se mu odobri popust in znaša njegova cena 2.850 EUR.

  Skrajni rok za prijavo je 20. 12. 2023 in prijava velja le, če je do tega dne poleg oddane prijave vplačana akontacija 1.000 EUR za izobraževanje. V tem primeru plača kandidat osnovno ceno iz točke 4. v celoti.

  Vsi prijavljeni kandidati so dolžni drugi obrok v višini 1.000 EUR vplačati najkasneje do 31. 12. 2023.

  Razliko do cene, ki jim pripada v soodvisnosti od časa prijave, vplačajo kandidati najkasneje do 17. 1. 2024.

  Plačilo prvega obroka (akontacije) je pogoj za veljavnost prijave. Prijave brez plačil akontacije so neveljavne in se ne upoštevajo. Neplačilo ostalih obrokov se šteje za odstop kadnidata od prijave.

  Kandidat, ki ne želi obročnega plačevanja, lahko vplača znotraj postavljenih rokov celotno plačilo za izobraževanje v enem znesku ali predčasno ali v manj obrokih.

  Kandidat, ki ima neplačane obveznosti, nima pravice do udeležbe na izobraževanju in tudi v primeru naknadnega poplačila obveznosti od izvajalca izobraževanja ne more zahtevati dodatnih izobraževalnih storitev.

  Kandidat, ki ima zaradi posebej opravičljivih razlogov posebne želje glede dinamike plačila, lahko vnaprej, pred plačilno zamudo, predlaga izvajalcu sklenitev posebnega, drugačnega pisnega dogovora z drugačno dinamiko plačevanja. To je dolžan napraviti najkasneje 15 dni pred potekom roka, ki je predviden za predčasne prijave, za prijavo ali plačilo obrokov.

 6. Odpoved kandidata: Odpoved tečaja je možna samo pisno. Pri odpovedi najkasneje do 45 dni pred pričetkom tečaja (upošteva se datum poštnega žiga) se pridrži strošek obdelave v višini 20 % cene. Če kandidat odpove izobraževanje po tem roku iz opravičenih razlogov, vendar prej kot 10 dni pred izobraževanjem, se mu vrne 50 % cene izobraževanja, polovica pa pripada izvajalcu izobraževanja zaradi že nastalih organizacijskih stroškov, opravljenega dela s kandidatom in ev. nezmožnosti dopolniti tako izpraznjeno mesto, ker so ljudje, ki so izkazali interes, a se niso uvrstili na listo, že prevzeli nove odločitve in se ne morejo več udeležiti izobraževanja tik pred zdajci. Vendar ima v takšnem primeru kandidat možnost, da najde zamenjavo – drugega kandidata, ki izpolnjuje pogoje za izobraževanje. V tem primeru se lahko z novim kandidatom dogovori, da se že izvršena vplačila upoštevajo kot vplačila novega kandidata in sama to poračunata mimo izvajalca izobraževanja. Izvajalec izobraževanja lahko neprimerne kandidate odkloni brez obrazložitve.

  Pri neupravičeni odpovedi in pri odpovedi podani kasneje kot 10 dni pred začetkom izobraževanjaje kandidat dolžan plačati celotni znesek v celoti, v roku 3 dni po odpovedi, ne glede na siceršnji dogovor o plačilu.

  Izvajalec izobraževanja kandidatom ni dolžan vrniti njihovih že izvršenih vplačil mimo zgornjih pravil.

 7. Odpoved izvajalca izobraževanja: V primeru odpovedi tečaja iz razlogov na stani izvajalca, se že nakazana vplačila kandidatom povrnejo. Za druge, posredne oblike škode izvajalec ne odgovarja in dodatni odškodninski zahtevki niso možni.

 8. Prekinitev izobraževanja za posameznega kandidata: V utemeljenih primerih (neizpolnitev zahtev izobraževanja, kot npr.: odsotnost preko dovoljenega praga, kršitev načela zaupnosti, osebno nespoštovanje, nedoseganje pričakovanega napredka, oviranje izobraževalnega procesa, nepooblaščena uporaba znaka oz. storitev »Imago«, neverodostojne listine ob prijavi itd.) si izvajalec izobraževanja pridržuje pravico, da enemu ali več udeležencem predčasno prekine izobraževalno razmerje. Pred prekinitvijo je dolžan izvajalec udeleženca najmanj enkrat opozoriti ustno in enkrat pisno, vsaj 24 ur pred podano prekinitvijo.

 9. Mediacijska klavzula: V primeru sporov iz te pogodbe se stranke dogovorijo, da se najprej spor poskusi preseči sporazumno, z neposrednimi dogovori. Če to ne bo uspešno, ali če katerakoli stranka tako zahteva, bosta stranki podali soglasje za izvedbo mediacijskega postopka pod okriljem Društva Mediatorjev Slovenije, pri čemer se stroški mediacije delijo na pol. Šele za primer, da niti v roku 3 mesecev po začetku mediacije ne pride do sporazumne rešitve, lahko katerakoli nezadovoljna stranka sproži pravni ali sodni postopek. Mediacija ni potrebna za spore iz izterjave plačila za izobraževanje – te postopke je mogoče začeti sodno brez poprejšnjega poiskusa mediacije.

 10. Sodna pristojnost, pravo: spori se rešujejo po slovenskem pravu pred stvarno pristojnim sodiščem s sedežem v Ljubljani.

 11. Kraj izvedbe: Posamezni seminarji oz. izobraževalni moduli bodo potekali v najetih seminarskih prostorih, najem katerih krije izvajalec iz vplačil kandidatov za izobraževanje. Pri izbiri kraja izvedbe je izvajalec prost, v okviru Republike Slovenije. Cena izobraževanja ne vključuje stroškov potovanja, nastanitve kandidatov, prehrane in njihove oskrbe v hotelih.
 12. Izključitev izvajalčevega jamstva: Udeležba na izobraževanju je prostovoljna. Kandidat je seznanjen, da se izobrtaževanje dotika globokih zaupnih vsebin, ki so za posameznika lahko boleče in zelo pomembne. S prijavo tečajnik prevzema polno odgovornost za sebe in svoja dejanja v in izven seminarja.

  Pobude voditeljev seminarja so predlogi, ki jih tečajniki izpolnjujejo prostovoljno po svoji odločitvi in k temu po tej pogodbi niso zavezani. Je pa odklonitev pobude ali neuspešna izvedba lahko razlog za neuspešen zaključek izobraževanja.

  Izvajalec izobraževanja ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice, ki nastanejo po obisku izobraževanja. Organizatorji, vodje seminarjev in najemodajalci seminarskih prostorov ne odgovarjajo za kandidate.

  Za osebne predmete kandidatov, vključno z učnim gradivom, izvajalec izobraževanja ne odgovarja. Prav tako ne odgovarja za uporabo znanj, pridobljenih na izobraževanjih.

 13. Zavezanost k molčečnosti: Kandidati, kot tudi vodje tečajev in asistenti ter učitelji se zavezujejo k molčečnosti in posebej skrbnemu in pazljivemu ravnanju z osebnimi informacijami. Zavezanost k molčečnosti obsega vse informacije, ki se pojavijo v okviru izobraževanja in katerih razglasitev bi za druge tečajnike, njihove svojce ali za tretje osebe pomenila škodo na zdravstvenem, gospodarskem, družbenem ali čustvenem področju. S prijavo kandidati ta predpis sprejmejo. Izvajalec izobraževanja je dolžan zagotoviti, da bodo zavezanost k molčečnosti sprejeli vsi udeleženci izobraževanja, vendar za njihovo ravnanje ne odgovarja izvajalec izobraževanja, temveč vsak udeleženec sam, s svojim premoženjem.

 14. Varstvo podatkov: Vsi osebni podatki kandidatov in udeležencev izobraževanja se obravnavajo zaupno. Podatki ne bodo posredovani tretji nepooblaščeni osebi brez njihovega soglasja, razen če tako določa zakon. Kandidat že z oddajo prijave podaja soglasje izvajalcu izobraževanja, da se njegovi podatki uporabijo za notranje nekomercialne potrebe izvajalca izobraževanja ter različnim pravnim oblikam Imago skupnosti v Sloveniji, Evropi in v Svetu (npr. evidenca certificiranih facilitatorjev, uporaba kontaktnih podatkov za komuniciranje Imago skupnosti s kandidatom in podobno).

 15. Imago profesionalni facilitator: Vsi dokumenti (gradivo za potrebe izobraževanja ter drugi dokumenti, katerih seznanitev ali raba sta omogočena posredno ali neposredno s strani Imago skupnosti in/ali oseb, ki za Imago skupnost izvajajo svoje delovanje), metode, podatki in vsebine, ki se uporabljajo za Imago facilitatorja in se posredujejo naprej, so zaščiteni z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Kandidat razume, da lahko znak ali navedbo »Imago« uporablja:
  1.  samo v primeru, da postane certificirani Imago Professional Facilitator,
  2. samo pod pogoji, ki jih dovoljuje mednarodna Imago skupnost za uporabo facilitatorjem.

 16. Podelitev certifikata Imago Professional Facilitator se zagotovi samo kandidatom, ki izpolnijo vse izobraževalne zahteve, predvidene v programu izobraževanja in kurikulumu izvajalca izobraževanja. To so zlasti:
  1. prisotnost na vseh modulih ves čas – dopustna odsotnost je v izjemnih, upravičenih primerih največ pol dneva oziroma kumulativno 5 šolskih ur, če to odobri vodja izobraževanja (v tem primeru se lahko kandidatu naloži dodatne obveznosti zaradi odsotnosti od izobraževanja)
  2. izpolnitev ostalih pogojev:
   1. plačilo izobraževanja v celoti
   2. zadostna udeležba na izobraževanju
   3. udeležba na vikend delavnici »Imago delavnica za pare« (ni zajeto v ceni izobraževanja)
   4. obisk vsaj 3 partnerskih terapij pri certificiranem Imago terapevtu (samski brez partnerjev se o nadomestni terapiji dogovorijo z izvajalcem) (ni zajeto v ceni izobraževanja)
   5. oddana in odobrena dva dnevnika »osebne Imago rasti«
   6. oddan in odobren pisni izdelek »projekt uporabe Imaga v poklicni sferi«,
   7. dva supervizijsko pregledana in odobrena posnetka Imago dialogov v teku izvajanja modulov
   8. v roku enega leta po koncu modulov: udeležba na vsaj 6 supervizijah pooblaščenega Imago supervizorja, na katerih se vsaj trikrat pregledujejo tudi kandidatovi posnetki njegovega dela (ni zajeto v ceni izobraževanja)
   9. končni izpitni posnetek Imago dialoga, posnetega v skladu z odobrenim projektom uporabe Imaga v poklicni sferi

 17. Članstvo v Imago skupnosti: Kandidat se zavezuje, da bo po pridobitvi certificiranega naziva »Imago Professional Facilitator« aktivno ostajal član Imago skupnosti. Slednja ima namreč interes, da vpliva na strokovnost in kvaliteto dela svojih članov, zato posameznik kljub certificiranemu nazivu izgubi pravico do uporabljanja imena, znaka in metod Imago, če izgubi članstvo v Imago skupnosti. Morebitna kršitev te prepovedi predstavlja enako kršitev, kot če bi »Imago« uporabljal necertificirani kandidat. Član Imago skupnosti mora skrbeti za osebni razvoj in razvoj kvalitete storitev, ki jih opravlja, s permanentnim izobraževanjem.
 1. Zaščita imena »Imago«: Kandidat, ki ne pridobi certificiranega naziva Imago Professional Facilitator nima pravice do uporabe imena, znaka »Imago« ali na drugačen način zbujati vtise, da zna, ponuja ali uporablja zaščitene pristope Imaga. Enako velja za uporabo imena »Imago Professional Facilitator« (ne glede na jezik, v katerega je ime prevedeno). Za kršitev te obveznosti kazensko in odškodninsko odgovarja.

  Cartificirani Imago Professional Facilitatorji uporavljajo Imago znak, metode in ime izključno v skladu z vsakokratnimi pravili Imago skupnosti, kot so objavljeni na https://imagorelationships.org/ ali drugih uradnih spletnih straneh Imago skupnosti.

 2. Pravica do sprememb: spremembe v programu izobraževanja in / ali odpoved izobraževanja: Na podlagi skrbnega načrtovanja lahko izvajalec programa objavi organizacijske ali vsebinske spremembe programa, saj je izvedba izobraževanja odvisna zlasti tudi od števila udeležencev. Izvajalec izobraževanja si tako pridružuje pravico do sprememb pri dnevih, pričetkih, terminih, krajih izobraževanja, trenerjih, asistentih in drugem, kot tudi zlasti pri odpovedih izobraževanj. Kandidati bodo o tem pravočasno in na primeren način obveščeni.

  V primeru bolezni ali druge višje sile bo izobraževanje praviloma prestavljeno, v skrajni možnosti pa celo ne bo izvršeno. Odškodninska odgovornost izvajalca zaradi prestavljanja ali odpovedi izobraževanja je izključena.

  Spremembe izobraževanja po vsebinski ali organizacijski plati ne vplivajo na veljavnost izobraževalne pogodbe.

Potrjujem pravilnost svojih podatkov in se zavezujoče prijavljam na izobraževanje za Imago Professional Facilitator pod pogoji razpisa in kurikuluma tečaja.

S podpisom potrjujem, da vse navedene pogoje, ki so sestavni del prijave, sprejemam in jih bom tudi upošteval/a.

MM slash DD slash YYYY

zase in za Imago skupnost IRI Izvajalec izobraževanja:
ZAUPANJE Špela Tušek s.p.

Kranj, 4. 7. 2023

K prijavi priložite sledeče dokumente:
 • Standardni življenjepis
 • Kratek opis vaše motivacije za izobraževanje (največ 3.000 znakov s presledki)
 • Potrdilo o najvišji zaključeni izobrazbi
 • Potrdilo o opravljenih 100 urah treninga oziroma izobraževanj za osebno rast in razvoj (osebna, partnerska terapija, supervizije, tečaj za mediatorje, coache, … )
 • Potrdilo o obisku Imago delavnice (kot samski ali v paru) - to dokazilo lahko priložite najkasneje do začetka 2. modula in je pogoj za udeležbo na 2. facilitatorskem modulu
 • 2 priporočilni pismi mentorja, svetovalca ali terapevta
Datoteke povlecite in spustite tukaj ali
Podprte vrste datotek: pdf, png, jpg, doc, Največja velikost: 64 MB.

  Prejemnika računa oz. naslov za izdajo računa boste izpolnili v naslednjem koraku. Tam boste lahko izbrali tudi način plačila (po predračunu ali s kartico).
  Cena izobraževanja: 2.950 €.

  Če se prijavite do 29. 9. 2023 in do tega dne vplačate 1.000 € akontacije za izobraževanje, vam odobrimo popust in je vaša cena 2.750 €.

  Če se prijavite do 15. 11. 2023 in do tega dne vplačate 1.000 € akontacije za izobraževanje, vam odobrimo popust in vaša cena znaša 2.850 €.
  - +